Profil osoby podľa § 7

printio, s.r.o. je v zmysle § 7 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) osobou podľa § 7 a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené ZVO.

Úradný názov: printio, s.r.o.

IČO: 36 718 114

IČ DPH: SK2022291029

Sídlo: Kragujevská 1, 010 01  Žilina

Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sládek, Ing. Martin Chachula

 

Informácia podľa § 41 ZVO

predmet zákazky

zverejnené vo VVO

informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1

dátum otvárania predmetnej časti ponuky

dátum zverejnenia informácie

Obstaranie technológie ofsetovej tlače a súvisiacich technológií

17399-WYT

206/2013, 22.10.2013

otváranie časti ponúk označených ako Ostatné

20.11.2013

20.11.2013

Uzatvorené zmluvy

predmet zákazky

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

Dátum účinnosti

Obstaranie technológie ofsetovej tlače a súvisiacich technológií

zmluva o dielo
príloha 1a-1f
príloha 2

22.10.2014

22.10.2014

23.10.2014

Energetické úspory výrobných priestorov spoločnsoti EIP Services, s.r.o

zmluva o dielo
príloha 1
príloha 2

11.02.2015

11.02.2015

12.02.2015

 

Dodatky k uzatvoreným zmluvám

Názov zmluvy zo dňa

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

Dátum účinnosti

Kúpna zmluva zo dňa 22/10/2014

Dodávateľ: Heidelberg

dodatok č. 1/2015
 

26.03.2015

26.03.2015

27.03.2015

Zmluva o dielo č. 2015/02/005 zo dňa 11.2.2015

Dodávateľ: Hastra

dodatok č. 1

dodatok č. 2

31. 03. 2015

30. 06. 2015

31. 03. 2015

30. 06. 2015

01. 04. 2015

01. 07. 2015

©  2015 printio, s.r.o.  |   Všetky práva vyhradené  |  Všeobecné obchodné podmienky  |  Požiadavky tlačových podkladov